Cookie
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató célja

A www.lizingszovetseg.hu alatt elérhető weboldalt a Magyar Lízing és Finanszírozó Társaságok Szövetsége (1051 Budapest, József Nádor tér 5-6. Fővárosi Bíróság 3667; info@lizingszövetség.hu, +3612709216; a továbbiakban: Adatkezelő vagy Lízingszövetség) üzemelteti.

A Lízingszövetség, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Lízingszövetség fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztató vagy a hozzá kapcsolódó oldalak bármely tartalmát, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályok változására, külön előzetes figyelmeztetés, és utólagos tájékoztatás nélkül megváltoztassa, illetve megszüntesse, figyelembe véve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat. Jelen Tájékoztató bármely módosítása abban az időpontban lép hatályba, amikor az elérhető a Lízingszövetség weboldalán.

Jelen Tájékoztató a különböző fogalmakat (pl. adatkezelő, adatfeldolgozó, érintett, stb.) Az  információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által meghatározott értelemben használja.  

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A Lízingszövetség tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, nyilvánosságra nem hozzuk, és azokat csak saját, a Lízingszövetség Alapszabályában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott tevékenységével kapcsolatosan, mértékben és ideig használjuk fel.

A Lízingszövetség adatvédelmi elveinek kialakítása során elsősorban a következő törvények betartásával és figyelembe vételével járt el:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

A Lízingszövetség tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk a Lízingszövetség részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt személyes adatok köre

A fent ismertetekkel összhangban a Lízingszövetség  a következő adatokat kezeli:

 • A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a lízing és egyéb eszközalapú finanszírozási konstrukciók (továbbiakban: finanszírozás) iránt érdeklődők számára hírlevelet küldjön, a weboldalon keresztül információt biztosítson, és egyéb, a finanszírozással kapcsolatos tanácsadást, szolgáltatásokat nyújtson. Ennek érdekében nyilvántartja a regisztrációt elvégző érdeklődő nevét, email címét, munkahelyét, jelszavát, szakmai területet (lásd regisztráció).
 • A Lízingszövetség bizottságai működése és tagjai folyamatos tájékoztatás érdekében kezeli a tagszervezetek által delegált szakértők nevét, munkahelyét, beosztását, a képviselt szakmai területet, elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét.
 • A tagszervezetek képviselői személyes adatait, így nevét, munkahelyét, beosztását, elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét.
 • A Lízingszövetség érdekképviseleti tevékenysége érdekében kezeli az illetékes hatóságok, más szakmai szervezetek, partnerek, szakértő szervezetek, oktatási intézmények tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai és további szakértők személyes adatait, különösen a nevét, munkahelyét, beosztását, a képviselt szakmai területet, elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét.
 • A vele munkaviszonyban álló munkavállalóinak, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személyeknek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükséges adatokat, valamint a felvételre jelentkező munkavállalók adatait.
 • A Lízingszövetségnek  szerződés alapján szolgáltatást végző vagy terméket értékesítő, vagy a Lízingszövetséggel egyéb szerződéses viszonyban álló  természetes személyek, vagy gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek képviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak személyes adatait, mint név, beosztás, email cím, telefonos elérhetőség, lakcím, anyja neve, adószám, bankszámlaszám, stb. (vevői és szállítói nyilvántartás)

Regisztráció

Adatbázisunkba való bekerülésének érdekében felhasználóinkat megkérjük, hogy regisztrálják magukat honlapunkon.

A regisztráció során a felhasználóinkat a személyes adataik (listát lásd alább) közölésére kérjük. A regisztráció során csak olyan személyes adatot kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A regisztráció során az alábbi adatokat kérjük:

 • E-mail címe (megkülönböztetés, az elfelejtett jelszó újbóli megküldése, valamint értesítések megküldése céljából);
 • Jelszava (ezzel léphet be személyes postafiókjába)
 • Neve
 • Cégnév
 • Telefonszám, e-mail cím

Önnek bármikor módjában áll regisztrációkor megadott adatait megváltoztatni, valamint minden adatának törlését kérni adatbázisunkból.

A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő kezelésére.

Levelezés

Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.

Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.

A kezelt adatok tervezett megőrzési ideje

A Lízingszövetség a kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megfelelően jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott időtartamig, ennek hiányában a jogos érdek, illetve a felhatalmazással összefüggő cél megszűnését követően a tudomásszerzéstől számítva késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül törli.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre, adatbiztonság

Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

A Lízingszövetség adatkezelési tevékenysége során  következő adatfeldolgozót veszi igénybe: WebStation  Kft. (1118 Budapest, Soroksári u. 48.)

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban, illetve az Eu-n kívül lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

Fenntartjuk jogunkat, hogy látogatóinktól, felhasználóinktól és ügyfeleinktől gyűjtött, valamint adatbázisunk összetételére vonatkozó statisztikai - azaz személyes adatnak nem minősülő - adatokat jelen adatvédelmi tájékoztatónak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.

Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).

A Lízingszövetség és az adatfeldolgozó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A sütik

A www.lízingszövetség.hu portál html kódja Magyar Lízingszövetségtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

 

Cél

Név

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

analitikai mérések

Google Analytics

http://www.google.com/intl/hu/policies/

     

közösségi média oldal

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/ 

közöségi videómegosztó oldal

Youtube

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A Lízingszövetség megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Lízingszövetség által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Lízingszövetség indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Lízingszövetség korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagyaz érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását az adatkezelőhöz intézett nyilatkozattal bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Lízingszövetség a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@lizingszovetseg.hu vagy a +36-1-270-9216-os telefonszámon. Itt Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Kérelme estén részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.

Hatályos: 2018. május 25-től