Eseménynaptár
 
 

faktorálás

Faktorálás alatt követelések adásvételét értjük. A követelés származhat áruforgalomból, szolgáltatásból, bankhitelből, stb. A jogosult a követelést eladja a faktorálónak, innentől kezdve minden jogát elveszíti a kötelezettel szemben, és ezek a jogok a faktorálóra szállnak át (beleértve a fedezetek jelzálogjogait is), és a faktorcég magára vállalja a behajtás sikertelenségének kockázatát is. A...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

fedezet

A fedezet egy finanszírozás biztosítéka, amely lehet ingatlan, ingóság, áru, értékpapír, stb. amelyről a tulajdonosa lemond, ha nem tudja teljesíteni a szerződésben vállaltakat, vagy csak késve teljesíti azokat. Gazdálkodó szervezeteket finanszírozása esetében gyakori, hogy az ügyfél egy harmadik személlyel szemben fennálló, később lejáró követelését (mint fedezetet) a finanszírozóra engedményezi....

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

fedezet ellenőrzési díj

Lásd: fedezet. Az eszközfedezet helyszíni ellenőrzésének díja. Az eszközellenőrzések módját általában az ASZF tartalmazza. Eszközellenőrzésre a futamidő alatt többször is sor kerülhet akár rendszeres időközönként, akár rendkívüli okból pl. szerződésmódosításkor, vagy amikor a lízingcég olyan információhoz jut, hogy követelésének megtérülésével kapcsolatban kételyek merülhetnek fel elrendelheti a...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

fedezeti váltó

Biztosíték típus. Az ügyfél a finanszírozási szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítékaként fedezeti váltót ad át a lízingcégnek. A váltóblankettán rendelvényesként a lízingcéget jelöli meg, szabályszerűen kitölti a váltó kiállításának helyét és idejét, a fizetés helyét és a váltót cégszerűen aláírja, egyidejűleg felhatalmazza a lízingcéget a fedezeti váltó hiányzó...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

fedezetigazolás

Fedezetigazolást a ügyfél mint számlatulajdonos megbízásából a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója (bankja) állít ki. A fedezetigazolás tartalmazza különösen az ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült, fedezetként elkülönített összeget, az elkülönítés célját, a kedvezményezett (pl. a finanszírozó) megjelölését, a fedezet elkülönítésének időtartamát és felhasználásának módját. A...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

felhatalmazó levél

Az ügyfél részéről a számlavezető pénzügyi intézményéhez (bankjához) intézett olyan nyilatkozat, amelyben az ügyfél a bankját felhatalmazza arra, hogy a lízingcéggel kötött szerződés nemteljesítése vagy hibás teljesítése esetén a lízingcég a beszedési megbízás útján történő fizetési igényét teljesítse.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

felmondás

A felmondás a másik félhez intézett olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést megszünteti. Ellentétben az elállással, felmondás esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, így a már teljesített szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, az ellenszolgáltatás nélkül fizetett pénzösszeg pedig visszakövetelhető. A felmondás alapulhat a felek megállapodásán és jogszabályon. Szólhat azonnalra...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

felszámolás

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése kapcsán a hitelezői igényeket törvényben meghatározottak szerint elégíti ki. A felszámolási eljárást az adós ellen indíthat, a hitelező a végelszámoló, a cégbíróság vagy a büntetőügyben eljáró bíróság. Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

felszámoló

A felszámoló a bíróság által kijelölt gazdálkodó szervezet, aki a fizetésképtelen adós képviseletét ellátja a felszámolási eljárás lefolytatása során. A felszámoló felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét és a vele szemben támasztott követeléseket, nyitó felszámolási mérleget készít, megtervezi a felszámolás végrehajtásához szükséges költségeket. Ütemtervet készít, ideértve a gazdasági...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

fenntartási jutalék

A közvetítők díját két részre kell osztani, az egyik a szerzésért, a másik a szerződés fenntartásáért jár, a kettő aránya a kölcsön jellegétől függ. A szerzési jutalék a szerződés létrejöttééért, míg a fenntartási jutalék annak meghatározott időpontig történő fennállásáért jár. A szerzési jutalék akkor jár a közvetítőnek, ha a lízingcég megkezdte a maga szolgáltatását. A finanszírozási...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély