Eseménynaptár
Hírek

ÁFA - nyílt végű pénzügyi lízing

A nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatásnyújtásnak minősül az áfa rendszerében (mint speciális bérleti konstrukció). Ebből adódóan, áfa-fizetési kötelezettség az egyes lízingdíj-részletek megfizetésének esedékességekor keletkezik. Következésképpen, a lízingtárgynak a lízingbe vevő részére történő átadásakor nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség.

A lízingügylet lejártakor három eset lehetséges a felek szándékától függően:
1.    A lízingbe vevő gyakorolja a lízingtárgyra vonatkozó vételi jogot.
2.    Az eszközt az opció gyakorlásával a lízingbevevő által a vételi jog gyakorlására kijelölt független személy szerzi meg.
3.    A vételi jogot nem gyakorolják, így az eszköz tulajdonjoga nem száll át.

Az első két esetben, a vevő a lízingszerződésben meghatározott maradványértéket köteles megfizetni a lízingbeadó részére, mely nyomán a felek között termékértékesítésre kerül sor.
 

2011. november 04. péntek, 22:40

ÁFA - operatív lízing

Az áfa-törvény rendelkezései értelmében az operatív lízing bérletnek minősül az áfa rendszerében. Ebből adódóan az operatív lízingügyletek szolgáltatásnyújtásnak minősülnek, és azok tekintetében a finanszírozási elem nem jelenik meg, illetve nem értelmezhető. (Operatív lízing esetén tehát a lízingdíj nem kerül megosztásra tőke-, illetve kamatrész szerint.)

Tekintettel arra, hogy az operatív lízing bérletnek minősül, a teljes lízingdíj tekintetében áfa-fizetési kötelezettség merül fel (feltéve, hogy az adott bérleti jogviszony áfá-s). Következésképpen a lízingbeadó által beszerzett termékekre, igénybe vett szolgáltatásokra eső előzetesen felszámított áfa teljes összege levonható, ha a lízingtárgy operatív lízingbe adása egyébként adóköteles.

A lízingügylet futamidejének lejártakor a lízingbe adott eszköz visszakerül a lízingbeadó birtokába, a tulajdon nem száll át a lízingbevevőre, erre vonatkozóan opciós joga sincs. A lízing futamideje lejártának tehát nincsen áfa-következménye. (Természetesen, az eszköz további ügyletek tárgya lehet, sőt az akár el is adható a korábbi lízingbevevőnek, de nem maradványértéken, hanem piaci áron.)
 

2011. november 04. péntek, 22:39

Ingatlanra kivetett visszterhes vagyonátruházási illeték

Ingatlan megszerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke a megszerzett ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

A hatályos szabályozás értelmében, bizonyos lízingügyletek esetében az ingatlan értékétől függetlenül 2%-os mértékű kedvezményes illeték alkalmazható. Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:
- A vagyonszerző a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó,
- A lízingbe adó legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant az illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított két éven belül eladja, illetve a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező (azaz zárt végű) pénzügyi lízingbe adja,
- A zárt végű pénzügyi lízingbe adott ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye kerül feltüntetésre.
 

2011. november 04. péntek, 14:40

Mit lehet finanszírozni?

Az ingatlanlízing szolgáltatást a lízingcégek vállalkozások, ingatlanfejlesztők, önkormányzatok számára kínálják, általában legalább 100 M Ft értékű ingatlanok esetén.

2011. szeptember 10. szombat, 11:27

Építési szolgáltatások

Egyes lízingcégek a finanszírozás mellett részt vesznek a tervezés, építtetés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés folyamatában is, szakértelmükkel az ügyfél, és ezáltal önmaguk számára is biztonságosabbá téve az építési projektek megvalósulását.

2011. szeptember 09. péntek, 11:51