Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
Hírek

Gépjárművek és ÁFA változás

Az általános forgalmi adó általános kulcsa 2012. január 1-jétől 27% lesz.

2012. január 1-jétől kezdődően az áfa levonására vonatkozó általános szabályok alapján levonható a személygépkocsik bérbevételét terhelő áfa (feltéve természetesen, hogy igazolható a személygépkocsik adóköteles használata). Természetesen, a bérbe/lízingbeadók továbbra is jogosultak a személygépkocsik beszerzését terhelő áfa levonására, de a bérbe/lízingbevevők is gyakorolhatnák az áfa levonásához való jogukat az áfa-törvény általános szabályai alapján a személygépkocsik bérbevétele után. Az egyes gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetés folyik a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseivel.

 

2011. december 09. péntek, 11:50

Adótörvény változások 2012-től

A lízingcégeket és ügyfeleiket számos ponton érinti a parlament által hétfőn elfogadott adótörvény-módosító csomag.

2011. november 25. péntek, 12:20

Ingatlan-lízing ÁFA kezelése

Az áfa-törvény általános szabályai értelmében, az ingatlanok értékesítése és bérbe adása főszabály szerint mentesnek minősül az áfa alól. Mindazonáltal, a beépített ingatlan és a hozzá tartozó földterület értékesítése áfa-köteles ügylet, ha annak értékesítése az első rendeltetésszerű használatbavételt megelőzően vagy az első rendeltetésszerű használatbavételt követően, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedését követő két éven belül történik, továbbá az építési telkek értékesítése is adóköteles. (A továbbiakban ezekre együtt „új ingatlanként” hivatkozunk, míg az egyéb ingatlanokra a „használt ingatlan” kifejezést használjuk.)
 

2011. november 04. péntek, 23:07

ÁFA általános szabályai

Az áfa általános szabályai

2008-ban az Adóhatóság és a Minisztérium részletes tájékozatót hozott nyilvánosságra a lízingügyletek áfa-kezelésére vonatkozóan. Az állásfoglalás részletesen összefoglalja a releváns áfa-szabályokat, valamint a jogalkalmazó szervek gyakorlatát.


 

2011. november 04. péntek, 22:44

ÁFA - zárt végű pénzügyi lízing

Az áfa-törvény értelmében, zárt végű pénzügyi lízingügyletek esetén az alapügylet termékértékesítésnek minősül. Ennek megfelelően áfa-fizetési kötelezettség a teljes áfa tekintetében a termék átadásának időpontjában merül fel. A további lízingdíj-fizetések már nem tartoznak az áfa hatálya alá.

Zárt végű pénzügyi lízingszerződés esetén a lejárat időpontjában áfa-következmények nem merülnek, mivel az áfa az átadás napján már megfizetésre kerül, amennyiben adóköteles tevékenységről van szó. A lízingügylet lejártakor az eszköz tulajdonjoga automatikusan átszáll a lízingbevevőre, ha eleget tett a lízingdíjak és az egyéb kapcsolódó költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségének.
 

2011. november 04. péntek, 22:41

ÁFA - nyílt végű pénzügyi lízing

A nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatásnyújtásnak minősül az áfa rendszerében (mint speciális bérleti konstrukció). Ebből adódóan, áfa-fizetési kötelezettség az egyes lízingdíj-részletek megfizetésének esedékességekor keletkezik. Következésképpen, a lízingtárgynak a lízingbe vevő részére történő átadásakor nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség.

A lízingügylet lejártakor három eset lehetséges a felek szándékától függően:
1.    A lízingbe vevő gyakorolja a lízingtárgyra vonatkozó vételi jogot.
2.    Az eszközt az opció gyakorlásával a lízingbevevő által a vételi jog gyakorlására kijelölt független személy szerzi meg.
3.    A vételi jogot nem gyakorolják, így az eszköz tulajdonjoga nem száll át.

Az első két esetben, a vevő a lízingszerződésben meghatározott maradványértéket köteles megfizetni a lízingbeadó részére, mely nyomán a felek között termékértékesítésre kerül sor.
 

2011. november 04. péntek, 22:40

ÁFA - operatív lízing

Az áfa-törvény rendelkezései értelmében az operatív lízing bérletnek minősül az áfa rendszerében. Ebből adódóan az operatív lízingügyletek szolgáltatásnyújtásnak minősülnek, és azok tekintetében a finanszírozási elem nem jelenik meg, illetve nem értelmezhető. (Operatív lízing esetén tehát a lízingdíj nem kerül megosztásra tőke-, illetve kamatrész szerint.)

Tekintettel arra, hogy az operatív lízing bérletnek minősül, a teljes lízingdíj tekintetében áfa-fizetési kötelezettség merül fel (feltéve, hogy az adott bérleti jogviszony áfá-s). Következésképpen a lízingbeadó által beszerzett termékekre, igénybe vett szolgáltatásokra eső előzetesen felszámított áfa teljes összege levonható, ha a lízingtárgy operatív lízingbe adása egyébként adóköteles.

A lízingügylet futamidejének lejártakor a lízingbe adott eszköz visszakerül a lízingbeadó birtokába, a tulajdon nem száll át a lízingbevevőre, erre vonatkozóan opciós joga sincs. A lízing futamideje lejártának tehát nincsen áfa-következménye. (Természetesen, az eszköz további ügyletek tárgya lehet, sőt az akár el is adható a korábbi lízingbevevőnek, de nem maradványértéken, hanem piaci áron.)
 

2011. november 04. péntek, 22:39

Személygépkocsi-lízing ÁFA kezelése

A személygépkocsi beszerzését terhelő áfa csak akkor vonható le, ha az továbbértékesítési vagy túlnyomórészt bérbeadási (lízingbeadási) célt szolgál.


 

2011. november 04. péntek, 22:09

Tehergépkocsi-lízing ÁFA kezelése

Az áfa szempontjából a tehergépkocsik értékesítése és lízingje adóköteles tevékenységnek minősül. Az áfa-törvény nem határoz meg különleges korlátozásokat a tehergépkocsi beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonhatóságára vonatkozóan.
 

2011. november 04. péntek, 22:08

Speciális ÁFA szabályok - ingóság

A gépjárműnek nem minősülő ingóságok értékesítése vagy lízingbe adása adóköteles ügyletnek minősül (a tőkerész adóköteles). Ennek megfelelően, az áfa levonás tekintetében az általános szabályokat kell alkalmazni.

2011. november 04. péntek, 22:06

ÁFA - lízingügyletek közvetítése

Lízingügyletek közvetítése kapcsán meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi magyar szabályozás és annak értelmezése az áfa szempontjából nem egységes. A releváns szabályok értelmében bizonyos feltételek teljesülése esetén a lízing közvetítése áfa-mentes, más esetekben azonban áfa-fizetési kötelezettség merül fel.

Az Adóhatóság és a Pénzügyminisztérium által kiadott közös tájékoztató értelmében a közvetítő által nyújtott szolgáltatás akkor esik az áfa hatálya alá, ha az közvetlenül az adóköteles alapügylethez kapcsolódik. Másfelől, ha a közvetítés a pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódik, az adott szolgáltatás adómentes.

A fentiek nyomán, mivel a közvetítéssel kapcsolatos áfa-szabályok nem egyértelműek, minden egyes esetet külön kell megvizsgálni és minősíteni.
 

2011. november 04. péntek, 21:59

Visszaigényelhető lesz a bérleti díj ÁFÁ-ja?

A parlament előtt lévő adótörvény-csomag elfogadásával 2012. január 1-től visszaigényelhetővé válik a személygépjárművek nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing díjának ÁFA tartalma (a céges használat arányában). Ezzel Magyarország egyfajta versenyhátrányt dolgoz le, mivel a környező országok közül több régóta alkalmazza ezt a szabályt.

2011. október 17. hétfő, 22:21

Az ÁFA emelés kedvez a lakáslízingnek

Az új építésű lakást keresőknek a lakáslízing jelentheti a legolcsóbb megoldást, mivel a finanszírozott összeg ÁFA része után nem kell kamatot fizetni.  A lakástámogatási kedvezmények megszüntetése és az ÁFA emelése a lízingfinanszírozás további elterjedését és az újlakás piac fellendülését hozhatja.

2009. július 22. szerda, 13:51