Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
Cégautóadó lízing esetén

Az adó alanya és tárgya

cégautóadó lízing eseténA cégautóadó, mint közteher egyre fontosabb szerepet játszik a magyar adóztatás tekintetében, mivel annak mértéke az elmúlt években folyamatosan emelkedett. E tekintetben fontos változás, hogy a múlt év végén jelentős mértékben nőtt az adó mértéke, amely maximálisan akár 44.000 forint is lehet havonta, a gépjármű hajtómotorjának teljesítményétől és környezetvédelmi osztály-jelzésétől függően. Ennek megfelelően, a cégautókat terhelő adó mértéke az idei évben akár a tavalyi adómérték többszörösére is rúghat.

Az egyre növekvő adóterhelésre figyelemmel, érdemes röviden áttekinteni a cégautóadóval kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdéseket, különös tekintettel a lízingügyleteket érintő értelmezési problémákra.

A cégautóadó tárgya

A jelenleg hatályos szabályozás egy vagyoni típusú adó jellegzetességeit viseli magán, hiszen az adótárgyi kör igen széles, a gépjárművek jelentős körét lefedi, és elsősorban a tulajdonjog fennállására tekintettel ír elő adókötelezettséget.

Ebbe a körbe tartozik, azaz a cégautóadó szempontjából adóköteles a nem magánszemélyek tulajdonában álló személygépkocsi (ide nem értve az elektromos motorral hajtott személygépkocsikat), valamint azon személygépkocsi is, amely után a számviteli törvény vagy a személyi jövedelemadó törvény alapján költséget számolnak el, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonában van az adott gépjármű.

A törvény tárgyi hatályán kívül esnek azonban az olyan személygépkocsik, amelyek magánszemély tulajdonában állnak, és arra költséget kizárólag a személyi jövedelemadó törvény szerinti kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén számolnak el, és annak mértéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket. Szintén nem tartozik a törvény hatálya alá a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, ha a magánszemély kizárólag a munkába járást szolgáló költségtérítést kap a munkáltatótól.

A lízing szempontjából fontos speciális szabály, hogy nem adóköteles a magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott azon személygépkocsi sem, amely után költséget nem számoltak el.

A cégautóadó alanya

A fenti szabályokkal összefüggésben figyelembe kell venni az adó alanyát meghatározó speciális rendelkezéseket is.

Főszabály szerint, az adó megfizetésére minden esetben a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa kötelezett. Pénzügyi lízingbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén azonban az adó alanya a lízingbe vevő.

E tekintetben fontos, hogy operatív lízingbe/bérbe adott személygépkocsikra nem alkalmazható a speciális szabályozás, azaz operatív lízingbe/bérbe adott személygépkocsik esetén mindig a lízingbeadó – azaz a tulajdonos – a cégautóadó fizetésére kötelezett.

Megfontolások lízingbe adott személygépkocsik esetén

A fenti szabályokkal kapcsolatban több értelmezési problémát vethet fel, hogy pénzügyi lízingbe adott személygépkocsik esetén miként kell értelmezni azt a szabályt, hogy nem adóköteles az a magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi, amely után költséget nem számoltak el (ezzel összefüggésben kérdés, hogy csak azt kell-e figyelembe venni, hogy a lízingbevevő számolt-e el valamilyen költséget vagy e tekintetben azt is vizsgálni kell, hogy a lízingbeadó költséget számolt el).

A kialakult jogalkalmazói gyakorlat azt a megközelítést fogadta el, hogy a „személygépkocsi utáni költség” fogalomkörébe csak a személygépkocsi üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos költségek, valamint a személygépkocsi után elszámolt értékcsökkenési leírás tartozik, a lízingbe adónál a lízingbe adással összefüggő költségek nem sorolhatók e körbe.

A költségelszámolás létét tehát csak a magánszemély lízingbe vevőnél, vagy – ha ő személygépkocsiját másnak átengedte – a személygépkocsit használó harmadik személynél kell vizsgálni. Ennek megfelelően, nem válik cégautóadó kötelessé a magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi azzal, ha a pénzügyi lízingcég a lízingbe adással kapcsolatban költséget, ráfordítást számol el, feltéve, hogy a lízingbe vevő (vagy harmadik személy) a személygépkocsi után nem számol el költséget. (A nem magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi természetesen minden esetben cégautóadó köteles, azzal hogy ekkor az adót a lízingbe vevő viseli.)  

Összegzés

A fentiek összefoglalásaként tehát megállapítható, hogy
    operatív lízingbe/bérbe adott személygépkocsik esetén mindenképpen cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezik, amelynek alanya a lízingbe/bérbe adó társaság.
    nyílt vagy zárt végű pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi esetén,
o    ha a lízingbevevő nem magánszemély, szintén cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezik (költség elszámolásától függetlenül), amelynek alanya a lízingbevevő,
o    ha azonban a lízingbevevő magánszemély, cégautóadó-fizetési kötelezettsége csak akkor keletkezik, ha a személygépkocsi üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban valamilyen költséget, értékcsökkenési leírást számol el.

2012. március 23. péntek, 21:29

«« Vissza